/Files/images/shadura/centr2561394.jpg

Музичне мистецтво — один з наймогутніших засобів виховання, з допомогою якого здійснюється формування особистості, його сила — у впливі на почуття. Враження дитинства часто залишаються на все життя, отже використання музики як засобу виховання дітей є одним з найважливіших завдань дошкільних закладів.

Мета вихователів та музичних керівників дитячих садків — вихову­вати засобами мистецтва любов до прекрасного, впливати на почуття й мислення дитини, її характер і волю, сприяти свідомому сприйняттю дійсності. Заняття музикою — складова частина всебічного виховання дітей: естетичного, морального, розумового і фізичного.

Найефективніше музично-естетичне виховання здійснюється в про­цесі практичної діяльності дітей. Тому вихователі повинні розвивати творчі здібності дошкільників під час занять різними видами музичної та художньої діяльності — в процесі співів, танців, ігор, малювання.

Естетичне виховання засобами музики відбувається не тільки на му­зичних заняттях, а й у години дозвілля під час самостійної музичної ді­яльності дітей. Особливе місце у виховній роботі з дошкільниками нале­жить святам, проведення яких вимагає поєднання різних видів мистец­тва: музичного, образотворчого та художнього слова. Барвисте оформ­лення приміщень, світлові ефекти, яскраві костюми — все це викликає у дітей радісні переживання, почуття захоплення.

Музичні заняття згуртовують дитячий колектив. Малюки привчають­ся діяти спільно, доброзичливо ставитися один до одного, культурно по­водитися із своїми товаришами та дорослими. Неслухняні стають більш організованими, боязкі — сміливішими. Отже, під час занять у дітей формуються моральні якості.

У них розвиваються також і розумові здібності. Пізнання життя че­рез музику дає дитині можливість по-новому побачити навколишній світ, розширити кругозір. Діти вчаться порівнювати музичні образи з навко­лишньою дійсністю. Різноманітний зміст музичних творів збуджує їхню фантазію, розвиває пам'ять, сприйняття, творчі здібності, збагачує слов­никовий запас.

У процесі музичного виховання активно розвивається дитяче мис­лення. Малюки 4—5 років у змозі самостійно розповісти, про що співа­ється в пісні, як треба виконувати танок. У 6—7 років вони вже вміють докладно переказувати зміст пісень, оперуючи деякими музичними тер­мінами, з ними можна проводити бесіди про музичні твори. Старші дош­кільники доповнюють відповіді товаришів, порівнюють та оцінюють їх.

На музичних заняттях здійснюється також фізичне виховання. Кро­куючи під святковий марш, співаючи веселих, радісних пісень, діти ста­ють бадьорішими, у них підвищується загальний тонус, що сприяє зміц­ненню здоров'я. Співи допомагають їм правильно розвивати співацький голос і керувати дихальним апаратом. Музично-ритмічні рухи виробля­ють звичку координувати рухи, поліпшують осанку дітей. Загальновідо­мо, що фізичні вправи набагато легше виконувати під музику. Ритм му­зики, правильно підібраної до фізичних вправ та рухливих ігор, поси­лює їхній корисний вплив на дитячий організм.

Музичне виховання — органічна складова частина всього навчально-виховного процесу в дитячому садку. Музичні твори допомагають, наприклад, краще зрозуміти природу. З великим задоволенням діти слухають музику, яка породжує в їхній уяві знайомі образи. Завдяки музиці діти починають звертати більше уваги на різнома­нітні зміни в природі — танення снігу і дзюрчання струмочків, появу за­пашних бруньок, цвітіння перших весняних квітів. Слухаючи українську народну пісню «Веснянка», діти згадують прикмети весни і відчувають радість від очікування зустрічі з цією чудовою порою року. Музика до­помагає оцінювати ту чи іншу подію.

Однією з найважливіших передумов успішного музичного вихован­ня є правильний добір репертуару. Музичні твори для дітей за своїми художніми якостями мають бути на рівні великого мистецтва. Але вікові особливості маленького слухача ставлять ще додаткові відповідальні завдання. Потрібно, щоб музика була зрозумілою, близькою для дошкільника. У музичних творах мають бути відображені доступні, зрозумілі й цікаві явища та події, з якими діти стикаються у повсякденному житті.

На певному етапі музичного розвитку діти починають виявляти здат­ність до самостійної творчої діяльності: інсценують пісні, імпровізують звуконаслідування, поспівки, навіть створюють власні нескладні мело­дії. Особливо корисною є дитяча музика, ігрова і танцювальна твор­чість. Сюжетні ігри розвивають дитячу уяву, вміння знайти відповідний образ. У вільних танцях діти комбінують послідовність рухів, застосо­вують елементи окремих танців, довільно змінюючи їх. Під час вико­нання музично-ритмічних вправ дітям належить самостійно вибирати ру­хи відповідно до характеру музики. Поступово творчі завдання, що їх пропонує дітям музичний керівник, ускладнюються.

Можна визначити основні завдання му­зичного виховання в дитячому садку:

виховувати сприйнятливість до музики;

збагачувати музичні враження дітей шляхом ознайомлення їх з різ­номанітними музичними творами;

навчити дітей співати, ритмічно рухатись під музику і грати на ди­тячих музичних інструментах;

розвивати музичні здібності: емоційну чутливість, мелодичний слух, ладове чуття, чуття ритму;

виховувати музичний смак, формувати оцінне ставлення до музики;

розвивати творчі здібності дітей '.

Всі перелічені завдання взаємопов'язані й видозмінюються залежно від вікових особливостей.

Кiлькiсть переглядiв: 665

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.